Previous Next

Tammy.

Image 20050614.0923.GO.Nikon5400.web.jpg, size 98364 b
Image #20050614.0923.GO.Nikon5400
Photo © 2005, Giles Orr

https://gilesorr.org/photography/eyes/Eyes.20050614.0923.GO.Nikon5400.html (1.0Kb)
Last modified 2018-03-19 by giles