Previous Next

Jacob.

Image 20050614.0919.GO.Nikon5400.web.jpg, size 88785 b
Image #20050614.0919.GO.Nikon5400
Photo © 2005, Giles Orr

https://gilesorr.org/photography/eyes/Eyes.20050614.0919.GO.Nikon5400.html 
Last modified: 2005-06-15 by giles